อบจ. ขอนแก่น                                                URL

3040100101 เมืองพลพิทยาคม                           https://www.dograde.online/MPK

3040100102 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)                 https://www.dograde.online/KKS มัธยม

                                                                   https://www.dograde.online/KKS2  ประถม

3040100103 บ้านหนองเสี้ยว                             https://www.dograde.online/BNS (ประถม)

3040100104 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา                        https://www.dograde.online/TS

3040100105 ศรีเสมาวิทยาเสริม                         https://www.dograde.online/SSW

3040100106 พิศาลปุณณวิทยา                           https://www.dograde.online/PPW

3040100107 ซำสูงพิทยาคม                              https://www.dograde.online/SSPK

3040100108 พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย                https://www.dograde.online/PTP

3040100109 หนองโนประชาสรรค์                      https://www.dograde.online/NPS

3040100110 พูวัดพิทยาคม                               https://www.dograde.online/PWP

3040100111 โคกสูงประชาสรรพ์                        https://www.dograde.online/KPS

3040100112 โนนหันวิทยายน                            https://www.dograde.online/NW

3040100113 สีชมพูศึกษา                                 https://www.dograde.online/SPSS

3040100114 มัธยมหนองเขียด                           https://www.dograde.online/MK

3040100115 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม                        https://www.dograde.online/NPSW

3040100116 พระยืนวิทยาคาร                           https://www.dograde.online/PYWK

3040100117 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย                       https://www.dograde.online/SBP

3040100118 เปรมติณสูลานนท์                          https://www.dograde.online/PTN

3040100119 นางิ้ววิทยาสรรค์                            https://www.dograde.online/NWS

3040100120 บ้านบะแค                                   https://www.dograde.online/BK   (ประถม)